winter-681175_1280

Evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıklarınızın etkin olarak yönetilebilmesi için; kentsel ve endüstriyel atıkların toplanması, geri kazanımı ve düzenli depolanması, ayırma tesisleri, mekanik, biyolojik ön arıtma, kompost sistemleri, sızıntı suyu arıtımı, sıfır atık yönetimi, tehlikeli atıkların yönetimi ve entegre atık yönetim sistemleri ile ilgili hizmetler sunmaktayız.

Atık, üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Atık Yönetimi ise evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir.

Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

Atıkların “Atık Hiyerarşisine” göre kaynağında Önlenmesi/ Azaltılması esastır. Diğer basamakları ise; Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım yöntemleri oluşturmaktadır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra, elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atıklara yapılacak en son işlem ise Enerji Kazanımı ve Bertaraftır. Entegre Atık Yönetimi, atıkların bütüncül bir şekilde yönetilmesi işine ya da diğer bir tanımla, atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanması anlamına gelmektedir. Atık yönetiminin öğeleri bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenir.

Türkiye’de özellikle AB uyum yasaları nedeniyle katı atık yönetimi belediyeler için bir zorunluluk haline gelmiş ve katı atık yönetimini benimseyen belediyelerin sayısı artmaya başlamıştır.

26.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile Sıfır Atık Projesi’nin, tüm Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Sıfır Atık Projesi’nin amacı kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak, atığı kaynağında yönetmek, çevreye olumsuz etkisini en aza indirmektir. Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, terminaller, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, hastaneler ve oteller ile büyük iş yerleri başta olmak üzere 2023’e kadar bütün Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.


          
                    
                  
        

Comments are closed.